top of page

The Happiness Thailand

ระะบบบริหารการจัดการเครือข่ายผู้บริโภค

เปลี่ยนให้ทุกการใช้จ่าย สร้างรายได้ให้ชีวิต

SUCCESS TOGETHER PASSIVE CASH BACK

 

ผู้บริโภคติดตั้งระบบ HAPPINESS PROGRAM รองรับรายได้จากระบบที่เกิดจากร้านค้าพันธมิตรทั่วโลกขายสินค้าผ่านระบบแบ่งปัน โปรแกรม HAPPINESS PROGRAM รายได้ passive income จากทุกครั้งที่ร้านค้าพันธมิตรขายสินค้า เป็นเครื่องมือสร้างสังคมเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็งของตนเอง สร้างฐานอำนาจการซื้อการต่อรองในการซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าจากผู้ประกอบการ

 

ร่วมสร้างสิ่งที่แตกต่างแบ่งปันโอกาสให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

bottom of page