top of page

Special Success Program (SSP)

แนะนำ 2 คนภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสมัคร (สามารถแนะนำสูงสุดได้ถึง 5 คน)

ระบบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จจากการใช้ระบบ 4D Rotation System By Yesgroup ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัท เยส กรุ๊ป จำกัด กำหนด

1. สมัครสมาชิก Package 199 บาท (ไม่มีระบบคูปอง)

 

2. เริ่มนับเวลาที่สมัครสมาชิกทันทีภายในเวลา 24 ชั่วโมง สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ 2 คน หากไม่สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ 2 คนตามเงื่อนไขการใช้โปรแกรม ระบบจะทำการยกเลิกรหัสที่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขระบบ (แนะนำสมาชิกใหม่ 2 คน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง)

 

3. สมาชิก 2 คนที่แนะนำในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องเป็นผู้นับจากเวลาที่สมัครภายในเวลา 24 ชั่วโมง สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ 2 คนได้เช่นเดียวกัน 

 

4. หากสมาชิกใหม่ในข้อที่ 2 สมาชิกใหม่ในข้อที่ 3 ถูกระบบทำการยกเลิกรหัสด้วยเหตุไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของระบบ รหัสสมาชิกตามข้อที่ 1 ระบบจะทำการยกเลิกรหัสทันที (ไม่เกิน 4 วันทำการนับจากสมาชิกตามข้อที่ 1 สมัครเข้าร่วมโปรแกรม SSP)

1 แนะนำ 2

คำแนะนำ

ผู้ต้องการสมัครใช้โปรแกรมจะต้องอ่านเงื่อนไขการสมัครการใช้ระบบ ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการสมัครใช้โปรแกรมนี้  > ศึกษาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติม

เมื่อคนที่เราแนะนำ ทำการแนะนำ 2 คนใหม่ครบตามเงื่อนไข รหัสประจำตัวของผู้สมัคร (ผู้แนะนำ) ถือว่าผ่านเงื่อนไขของระบบ

บริษัทถือว่าผู้ที่สมัครด้วยการลงข้อมูลการสมัคร ยืนยันการสมัคร เป็นผู้ที่เข้าใจและยืนยันยอมรับเงื่อนไขระบบทุกประการ

bottom of page